Hyppää pääsisältöön

1.9.2023

Kuva
Näkymä kesäiseltä Asemakadun pysäkiltä. Kuva Kristiina Pentikäinen
Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen joukkoliikennelautakunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 7.9. kello 16.30 Jyväskylässä.

Keskeisimpänä käsiteltävänä asiana on virkamiesesitys joukko- ja palveluliikenteen vuoden 2024 talousarvioksi, josta lautakunta antaa oman lausuntonsa kuntien talousarvion jatkovalmistelua varten. Ennen talousarvion käsittelyä joukkoliikennelautakunta on perehtynyt talouden näkökulmiin 21.8. järjestetyssä iltakoulussa, jossa alustava talousarvioesitys oli tarkasteltavana.

Talousarvion lisäksi listalla on joukkoliikenteen edustajien nimeäminen Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmisteluryhmään sopimuskaudelle 2024–27.

Jyväskylän joukko- ja palveluliikenteen talousarvio 2024

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen vuoden 2024 talousarvio on osa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden talousarviota ja se on valmisteltu Jyväskylän kaupungin talousarvioraamin pohjalta. Lautakunnalle ehdotetaan, että se hyväksyy joukkoliikenteen seudullisen toiminnan vuoden 2024 talousarvion oman toimivaltansa osalta ja esittää edelleen sen hyväksymistä Jyväskylän kaupunginhallitukselle.

Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon joukkoliikenteen talouden vuoden 2022 toteuma, vuoden 2023 alkuvuoden toteuma ja tiedossa olevat muutokset vuodelle 2024. Jyväskylän kaupungin säästötoimien vuoksi joukkoliikenteen määräraha säilyy vuoden 2023 tasolla. Siten esimerkiksi uudesta, kesällä 2024 käyttöön otettavasta linjastosta aiheutuvia 1,2 miljoonan euron lisäkustannuksia ei kyetä kattamaan nykyisillä lippujen asiakastuloilla. Vaihtoehtoja joukkoliikenteen talouden tasapainottamiseen ovat sen vuoksi joukkoliikenteen lippuhintojen noin 6 prosentin korotukset, palvelutason karsiminen tai näiden vaihtoehtojen yhdistelmä.

Joukkoliikenteen talousarvion toteutumisen kannalta tärkeällä sijalla ovat matkamäärät ja niistä kertyvät asiakastulot. Vuonna 2023 matkamäärien ennustetaan nousevan uuteen ennätykseen eli 8,3 miljoonaan matkaan. Nousun arvioidaan jatkuvan myös ensi vuonna, joten vuoden 2024 tavoite on 8,7 miljoonaa matkaa, joka on noin 5 prosenttia kuluvaa vuotta suurempi. Menopuolella olennaisia ovat liikenteen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä maksetut nousukorvaukset ELY:n järjestämään liikenteeseen ja markkinaehtoiseen liikenteeseen. Tulopuolella merkittävä osuus on myös valtionavustuksilla, mutta niiden määrä selviää vasta Jyväskylän seudun MAL-jatkosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä kesällä 2024. Lähtökohtaisesti valtionavustusten perustuen ja ilmastoperusteisen tuen määrän on arvioitu pysyvän nykyisellä tasolla.

Liikenteen palvelutasoon on tulossa muutoksia, kun Linkki-paikallisliikenteen uusi linjasto otetaan käyttöön kesästä 2024 alkaen. Joukkoliikenteen palvelutaso paranee liikennesuoritteen kasvaessa noin 30 prosentilla. Liikennettä lisätään eniten runkolinjoille, jotka muuttuvat jatkossa Super-Linkki linjoiksi. Super-Linkki -linjat palvelevat noin 90 000:tä asukasta ja noin 45 000:tä työpaikkaa. Samoin sairaala Novan, terveyskeskusten, oppilaitosten ja kaupallisten alueiden saavutettavuutta parannetaan. Seudullisessa joukkoliikenteessä Jyväskylän viranomaisalueen toiminta laajenee vuoden 2024 alusta Hankasalmen, Petäjäveden ja Toivakan kuntiin sekä Äänekosken kaupunkiin. Siellä on ollut aiemmin Keski-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttamaa liikennettä, joka nyt siirtyy Jyväskylän viranomaisalueen järjestämäksi liikenteeksi.

Joukko- ja palveluliikenteen talousarvio jakautuu Jyväskylän kaupunkia koskevaan sekä seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon. Jyväskylän kaupunki vastaa joukkoliikenteessä kaupungin hallinnoimien pysäkkien informaatiojärjestelmän kustannuksista, kaupunkialueen pysäkkikatosten uusintakustannuksista sekä Jyväskylän palvelu- ja asiointiliikenteen pyörittämisestä. Viranomaisalueen laajenemisen seurauksena vuoden 2024 alusta seudullisen toiminnan talousarvio koostuu kahdesta osiosta, jotka on myös kirjanpidossa eriytetty toisistaan. Jaottelu johtuu ELY-keskukselta siirtyvien valtionavustusten siirtomäärärahasta, jota saadaan määräaikaisena 1.1.2024–31.12.2027. Siirtomääräraha käytetään uusien alueiden joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseen.

 Jyväskylää, Laukaata ja Muuramea koskevaan talousarvion seudulliseen osuuteen sisältyy liikenteen hankintoihin, projekteihin, hankkeisiin sekä viestintään ja markkinointiin varattavat määrärahat. Hallinnollisten menojen ja erillisten projektien kustannukset jaetaan kuntien vuoden 2022 asukasluvun perusteella (Jyväskylä 83,30 %, Laukaa 10,72 % ja Muurame 5,99 %). Liikennöintikustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalaisten matkustuksen eli lipputulojen suhteessa (Jyväskylä 89,39 %, Laukaa 6,50 % ja Muurame 4,12 %). Talousarvioesityksessä vuoden 2024 tuloiksi on arvioitu 16 923 000 euroa ja menoiksi 24 348 900 euroa. Miinusmerkkinen toimintakate on siten –7 425 900 euroa. Tuloihin on laskettu asiakashintojen arviolta noin 6 prosentin korotus. Laukaan ja Muuramen kuntien maksuosuuksiksi vuoden 2024 talousarviossa on arvioitu Laukaan osalta 653 800 euroa ja Muuramen osuudeksi 394 600 euroa. seudullisen joukkoliikenteen kustannuksista koostuvat seudullisen yksikön yleisistä kustannuksista (sisältää henkilöstökustannukset), PSA-liikenteen sopimuskustannuksista, muuhun liikenteeseen maksettavista sopimuskorvauksista ja matkalippujen nousukorvauksista sekä seudullisista kehittämishankkeista.                    

Valtio avustaa kaupunkiseutujen joukkoliikennettä ja myönnettävät avustukset perustuvat MAL-sopimuksen kirjauksiin. Lopullinen tieto valtionavustusten määrästä saadaan kesällä 2024 kun lopullinen Jyväskylän kaupunkiseutua koskeva MAL-sopimus vahvistetaan. Joukkoliikenteen valtionavustukseksi vuodelle 2024 arvioidaan 1 220 000 euroa, joka jakautuu Jyväskylän Linkki-paikallisliikenteeseen (1 000 000 €) sekä Jyväskylän ja Laukaan joukkoliikenteeseen integroituun palveluliikenteeseen (yhteensä 220 000 €). Joukkoliikenteen ilmastoperusteista valtiontukea odotetaan Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle 1 000 000 euroa, joka on MAL-sopimukseen aikaisemmin kirjattu osuus. Ilmastoperusteisen valtiontuen määrää seuraavalle MAL-sopimuskaudelle ei kuitenkaan ole vahvistettu. Tuki on tarkoitus kohdistaa joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen ja palveluiden ostoon siten, että uusissa sopimuksissa kaikki hankittava liikenne hyödyntää puhdasta käyttövoimaa. Valtionavustusten määrä on kokonaisuudessaan 2 220 000 euroa, josta seudulliseen toimintaan kohdistuva avustus on 2 000 000 euroa.

Joukkoliikenteen vuoden 2024 Hankasalmea, Petäjävettä, Toivakkaa ja Äänekoskea koskevat tulot ja menot on arvioitu nykyisten sopimusten ja liikennöitsijöiltä tuloutuvien asiakastulojen perusteella. Tuloihin sisältyvät valtionavustustiedot on saatu Keski-Suomen ELY-keskukselta ja ne perustuvat vuoden 2023 toteumaan. Menoissa on huomioitu vain liikenteen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Kuntien maksuosuudet liikenteestä säilyvät nykyisellä tasolla. Sama koskee myös ELY:n järjestämän liikenteen kuntaosuuksia, jotka ovat tähänkin saakka olleet kuntien maksamia. Vuoden 2024 alussa on vielä voimassa ELY:n kilpailuttamia KOS-sopimuksia Hankasalmen ja Äänekosken suuntiin, jotka päättyvät keväällä 2024. Kesällä 2024 joukkoliikenne muuttuu bruttoperusteiseksi liikenteeksi, joka kilpailutetaan syksyllä 2023. Jyväskylän toimivaltaiselle viranomaiselle siirtyvien liikenteiden lisäksi Hankasalmen ja Äänekosken kunnat ovat saaneet valtionapua myös kunnan sisäisen liikenteen järjestämiseen. Myös nämä tuet säilyvät siirtymäkaudella 2024–27. Uusien alueiden joukkoliikenteen talousarvion laatimisen lähtökohtana on, että tulot ja menot ovat vuositasolla yhtä suuret. Talousarviossa 2024 sekä tuloiksi että menoiksi on arvioitu 1 212 150 euroa.

Joukkoliikenteen vuoden 2024 talousarvio mahdollistaa uuden linjaston käyttöönoton ja palvelutarjonnan parantamisen sekä laajentuneen viranomaisalueen toiminnan käynnistämisen. Talousarvion toteutumisen edellytyksenä kuitenkin on, että lipputuotteiden asiakashinnat nousevat noin 6 prosentilla ja joukkoliikenteen valtionavustukset pysyvät arvioidulla tasolla. Asiakashintojen korottaminen vähentää tutkimusten mukaan matkustusta 2–5 prosenttia, mikä saataneen kompensoitua palvelutason parantamisen seurauksena arviolta 5 prosentilla kasvavilla matkamäärillä. 

Epävarmuustekijöitä ovat tulopuolella asiakastulojen kehittyminen ja valtionavustusten lopullinen määrä. Jos näihin tulee merkittäviä muutoksia, niin talouden tasapainottamiseksi tulee harkita talouden korjaamista lippujen asiakashintojen lisäkorotuksilla, liikenteen vähentämisellä, edellisten keinojen yhdistelmäratkaisulla tai kuntien maksuosuuksien lisäämisellä. Myös joukkoliikennettä koskevan arvolisäverokannan muutos 10 prosentista 14 prosenttiin vaikuttaa suoraan lippujen asiakashintoihin. Tutkimusten mukaan asiakashintojen korotuksilla on joukkoliikennematkustusta vähentävä ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä heikentävä vaikutus.

Kokouksen esityslista

Kokouksen koko esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi