Hyppää pääsisältöön

24.10.2022

Kuva
Joukkoliikennelautakunnan kokouksen ennakkotiedote syksybanneri. Kuva Katja Kauppila
Linkki-paikallisliikenteen mainostamisen periaatteet ja visuaalisen ilmeen ohje ovat torstain 27.10. joukkoliikennelautakunnan päätettävinä.

Mainostamisen periaatteet Linkki-paikallisliikenteessä

Lautakunnalle esitetään mainostamisen periaatteiden hyväksymistä. Esitetyt periaatteet tulisivat voimaan kesällä 2024 käynnistyvien liikennöintisopimusten mukaisessa liikenteessä. Mainonta on ollut mahdollista Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Linkki-linja-autojen ulko- ja sisäpinnoilla vuodesta 2014 alkaen. Vajaan 10 vuoden toiminta-ajan kokemukset osoittavat, että linja-autojen mainospaikoille on kysyntää, mutta on ilmennyt eräitä ongelmia, jotka viittaavat selkeiden mainostamisohjeiden tarpeeseen. 

Mahdollisuus käyttää Linkki-paikallisliikenteen linja-autoa mainontaan on urakkakohtainen ja määritellään liikenteen kilpailutuksen yhteydessä. Niissä kohteissa, joissa mainostaminen on mahdollista, mainontaa voi harjoittaa osassa kohteiden linja-autoja, ei koko kalustossa. Lisäksi osa kohteiden linja-autoista on varattu joukkoliikenteen järjestäjän omille mainoksille. Mainosmyynti on liikennöitsijän liiketoimintaa, josta tämä saa tuloja. Mainostaminen on liikennöitsijälle optio, eli mainontamahdollisuutta ei ole pakko hyödyntää. Mainosmyynnistä ja -tuotannosta on tähän saakka vastannut liikennöitsijän valitsema yhteistyökumppani. Mainoksiin liittyvä liikevaihto ei ole tilaajan tiedossa. 

Mainosten vaihtamisen on havaittu rasittavan ja vahingoittavan merkittävästi autojen pohjamaalauksia ja -teippauksia. Näin autojen ilme muuttuu nopeasti siististä kulahtaneeksi. Valtaosa mainoksista on pienikokoisia, nopeasti toteutettuja mainoslaatikoita, joita yhdessä Linkissä voi olla useita. Pienten tarramainosten edullinen hinta houkuttelee mainostajia, mutta linja-autojen ilmeestä laputtaminen tekee rauhattoman ja epäsiistin. Myös mainosten sijoittamisessa on usein toivomisen varaa, kun niitä liimataan surutta Linkin maisemakuvitusten päälle. Usein myös mainoksen sisältö voi olla vanhentunut ja tarran ilme epäsiisti. Muun muassa näistä syistä on ilmennyt tarve aiempaa tarkempaan, mainospaikkoja ja -kokoja koskevaan ohjeistukseen. Linkin voimassa olevat mainonnan ohjeet on laadittu Jyväskylän seudun joukkoliikenteen visuaalisen ilmeen käsikirjan yhteyteen. Niissä ei oteta kantaa mainonnan sisältöön, vaan lähinnä mainosten kokoon, muotoon ja sijoitteluun. 

Mainonnan tulee Suomessa noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Linkki-liikenteessä mainostavan tulee myös ottaa huomioon mainonnan ja markkinoinnin yleisesti hyväksytyt, hyvän tavan mukaiset ohjeet ja periaatteet, kuten kuluttajansuojalaki, mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston yleiset mainonnan tunnistettavuuden periaatteet. Linkki-liikenteellä on lisäksi käytössä omia, mainontaa koskevia rajoituksia. Linja-autoihin ei hyväksytä mainontaa, joka 

  • ei noudata Linkki-paikallisliikenteen mainonnan sisällöstä annettua ohjeistusta
  • on joukkoliikenteen vastaista
  • markkinoi joukkoliikenteen kanssa kilpailevaa toimintaa ja tuo esim. yksityistä moottoriajoneuvoliikennettä esiin imagollisesti positiivisena asiana tai vaihtoehtona joukkoliikenteelle
  • on yksityisautoilua yleisesti tukevaa tai markkinoivaa, esimerkiksi autovakuutukset, -huoltopalvelut ja -tarvikkeet. 

Lautakunnan pohjaesityksessä ehdotetaan, että mikäli mainoksen sopivuus Linkki-liikenteen linja-autoihin on epäselvä tai tulkinnanvarainen, mainos tulee jatkossa idea- tai suunnitelmavaiheessa hyväksyttää liikenteen tilaajalla. Samoin koko auton teippaukset tulee aina tarkistuttaa ja hyväksyttää suunnitteluvaiheessa tilaajalla. Tilaajalla on oikeus hylätä Linkki-brändin vastainen tai sitä haittaava toteutus. Jos mainosta ei ole hyväksytetty tilaajalla etukäteen eikä se ei noudata mainontaa koskevia ohjeita ja periaatteita, tilaajalla on oikeus määrätä mainos liikennöitsijän kustannuksella poistettavaksi. 

Linkin ulkopintojen osalta peruslähtökohtana on, että auton tulee mainoksesta huolimatta olla jatkuvasti tunnistettavissa Linkki-liikenteen autoksi. Hyväksyttäviksi mainospaikoiksi esitetään seuraavia:

  • Linkin kuljettajasivun puoleinen kylki (ns. paraatimainos) 
  • Linkin peräosa (koko peräosan mainos) 
  • Koko auton mainosteippaus (keulaa lukuun ottamatta)

Yksittäisiä mainoksia linja-auton muilla ulkopinnoilla ei esitetä hyväksyttäväksi. Mainosten sallitut mitat ja sijoittelu määritellään tarkemmin Linkki-liikenteen visuaalisen ilmeen ohjeessa. Koko auton mainosteippauksessa on otettava huomioon, että auton keulaa ei saa peittää mainoksilla miltään osin. Peräosassa auton numero ja linjanumero on säilyttävä aina näkyvissä. Liikennöitsijän mainoskäyttöön varatuista autoista esitetään kokoteippauksen mahdollistavaksi enintään 25 prosenttia. Mainosten sijoittelussa tulee ottaa huomioon, että ne eivät saa missään olosuhteissa haitata ajamista linja-autolla tai aiheuttaa haittaa ja vaaraa muulle liikenteelle. Jos mainos tai sen osa sijoittuu ikkunapinnan päälle, teippaus on toteutettava läpikuultavana tai reikäteipillä, jonka tekniset vaatimukset ilmenevät visuaalisen ilmeen ohjeesta. Linja-auton ikkunapinta-alasta mainos saa peittää korkeintaan 30 prosenttia. Autossa on oltava kaikissa tapauksissa istumapaikkoja, joiden kohdalla ikkunapintaa ei ole teipattu lainkaan. Mainos ei saa estää turvallista liikennöintiä tai estää matkustajaa havaitsemasta milloin hänen tulee jäädä kyydistä pois. 

Esityksen mukaan liikennöitsijän tulee huolehtia, etteivät Linkkeihin sijoitetut mainostarrat aiheuta epäsiisteyttä. Liikennöitsijä vastaa siitä, että ajoneuvot säilyvät mainoksista huolimatta jatkuvasti tilaajan edellyttämässä kunnossa. Jos mainosten kiinnittämisestä tai poistamisesta aiheutuu vaurioita linja-auton maalipintoihin tai visuaalisen ilmeen ohjeen mukaisiin teippauselementteihin, liikennöitsijä vastaa niiden korjaamisesta alkuperäiseen kuntoon heti, kun vaurio havaitaan ja se tulee liikennöitsijän tietoon. 

Linja-auton sisäpinnoista voi käyttää mainostamiseen istuinpenkkien selkänojien taustoja. Selkänojamainoksissa käytettävien mainosten tarkemmat mitat määritellään Linkki-liikenteen visuaalisen ilmeen ohjeessa. Mainoksia voi esittää myös digitaalisilla näyttötauluilla, joita yhteen linja-autoon voi sijoittaa korkeintaan kaksi näyttöparia. Näyttöparin toisella näytöllä voi esittää palveluntuottajan myymiä mainoksia, toinen näyttö varataan tilaajan käyttöön pysäkki- ja aikataulutietojen sekä häiriötiedotteiden esittämistä varten. Diginäyttöjen sijoittamisesta tehdään erillinen sopimus joukkoliikenteen tilaajan ja näyttötaulujen palveluntuottajan kesken. Digitaalisista mainoksista ei saa aiheutua häikäisy-, terveys- tai muuta haittaa matkustajille esim. vilkkumisen tai muiden visuaalisten ärsykkeiden muodossa. 

Linkki-paikallisliikenteen visuaalisen ilmeen ohje

Lautakunnan hyväksyttäväksi esitetään Linkki-paikallisliikenteen visuaalisen ilmeen ohjeistusta. Uusi ohje on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2024 alkavien liikennöintisopimusten mukaisessa liikenteessä ja uuden linjaston käyttöönoton yhteydessä. Linjastouudistus tuo mukanaan mm. neljä Super-Linkki -linjaa, jotka vastaavat osin nykymuotoisia runkolinjoja. Super-Linkit liikennöivät reiteillä, joissa matkustajia on eniten ja palvelutaso hyvä. Nykyiseen Linkki-palveluun verrattuna Super-Linkeillä on kattavampi vuorotarjonta varsinkin aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Käyttövoimiltaan Super-Linkit ovat vähäpäästöisiä tai päästöttömiä. 

Ilmeensä puolesta Super-Linkki -linjat sijoittuvat osaksi Linkki-perhettä, mutta saavat uuden ja erottuvan visuaalisen ilmeen. Visuaalinen ilme muodostuu auton vihreästä pohjaväristä ja sen päälle teipattavista, graafisista kuvista. Kuvioinneissa korostuu leikkisä kaupunkimaisuus ja vihreä ekologisuus. Grafiikka perustuu Linkin tutuille vihreille sävyille, mutta kuvituksissa on käytetty aksenttivärinä ja huomion herättäjänä violettia. 

Nykyinen voimassa oleva Linkki-liikenteen graafinen ohjeistus on laadittu vuonna 2014 ja siihen on matkan varrella tehty pieniä päivityksiä kilpailutusten yhteydessä. Nyt ohje päivittyy lähinnä Super-Linkkien osalta. Jatkossa Linkin visuaalisen ilmeen ohjeeseen sisältyy sekä perus-Linkkien että Super-Linkkien visuaalisen ilmeen ohjeistukset. Super-Linkkien visuaalisen identiteetin suunnittelusta vastaa Avidly Agency

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.
 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.f