Hyppää pääsisältöön

5.9.2022

Kuva
Paikallisliikennettä Asemakadun ja Vapaudenkadun risteyksessä. Kuva Katja Kauppila
Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta ottaa torstain 8.9. kokouksessaan kantaa muun muassa ensi vuoden talousarvioon.

 

Lisäksi lautakunta päättää vuonna 2024 käynnistyvän liikenteen hankinnan periaatteista.

Talousarvio tarjoaa pieniä palveluparannuksia ja varautumista kustannustason nousuun

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnalle esitetään joukkoliikenteen seudullisen toiminnan talousarvioesityksen hyväksymistä 2023. Esitetty talousarvio mahdollistaa nykyisen palvelutarjonnan vähäisen parantamisen sekä varautumisen kustannustason nousuun. Talousarvion toteutumisen edellytyksenä on, että matkamäärät nousevat arvioidun mukaisesti vähintään 10 prosenttia vuoden 2022 tasosta noin 7,54 miljoonaan vuosittaiseen matkaan. Mikäli matkamäärät eivät kasva arvioidun mukaisesti, talouden tasapainottamiseksi joudutaan harkitsemaan taloutta tasapainottavia keinoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lippujen asiakashintojen korottaminen, liikenteen vähentäminen, näiden yhdistelmäratkaisut tai kuntien maksuosuuksien kasvattaminen.

Polttoaineen vuonna 2022 toteutuneet hinnankorotukset ovat nostaneet joukkoliikenteen kustannuksia. Tulevan vuoden kustannusten nousuksi arvioidaan noin 7 prosenttia, mikä mahdollistaa vähäiset lisäykset liikenteen palvelutasoon, jos matkamäärät nousevat. Kehittämishankerahoituksella edistetään kaupunkiseutujen yhteistyönä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän lipputuotteiden kehitystyötä sekä erilaisten, joukkoliikenteen käyttöä edistävien markkinointikampanjoiden toteuttamista Jyväskylän seudulla.  

Joukkoliikenteen talousarvio jakautuu Jyväskylän kaupunkia koskevaan osioon ja seudullisen joukkoliikenteen osioon. Jyväskylän kaupunki vastaa hallinnoimiensa pysäkkien informaatiojärjestelmän kustannuksista, kaupunkialueen pysäkkikatosten uusintakustannuksista sekä mm. paikallisliikennekeskuksen väliaikaisen Asemakadulta operoinnin aiheuttamista lisäkustannuksista. Jyväskylän kaupungin kustannuksiin sisältyy myös Linkki-VIP -palveluliikenne. Talousarvion seudullisen joukkoliikenteen osuus muodostuu joukkoliikenteen liikennöinnin kustannuksista, kehityshankkeiden kustannuksista, henkilöstön palkkakustannuksista sekä viestinnän ja markkinoinnin kuluista.

Talousarvion toteutumisen kannalta tärkeimpiä seurattavia ovat matkamäärät ja niistä saatavat asiakastulot sekä valtionavustukset. Menopuolella olennaisia ovat liikenteen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja ELY:lle sekä markkinaehtoiselle joukkoliikenteelle maksettavat nousukorvaukset. Linkki-paikallisliikenteen liikennöintikustannukset jaetaan kolmen kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukkaiden matkustuksen eli lipputulojen suhteessa. Talousarviovalmistelussa paikallisliikenteen kustannusten jakoperusteena on käytetty vuoden 2020 matkustuksen kuntakohtaisen toteuman perusteella laskettua kustannusjakoa, jossa Jyväskylän osuus on 89,39 %, Laukaan 6,50 % ja Muuramen 4,12 %. Seudullisen joukkoliikenteen tuloiksi arvioidaan ensi vuodelle 15 090 300 euroa ja menoiksi 22 540 000 euroa, jolloin miinusmerkkinen toimintakate on 7 449 700 euroa. Näistä Laukaan kunnalle jyvittyy arviolta 657 000 euroa ja Muuramelle 395 000 euroa. Kehittämishankkeiden toteutumisen perusteella maksuosuuksiin voi tulla muutoksia, samoin kuntaosuuksien määrään vaikuttaa se, millaisena matkamäärät vuonna 2023 toteutuvat. 

Valtionavustuksia arvioidaan vuodelle 2023 saatavan 1 220 000 euroa, joista 1 000 000 Linkki-paikallisliikenteeseen ja 220 000 euroa Jyväskylän sekä Laukaan palveluliikenteeseen. Sen lisäksi joukkoliikenteelle on haettu miljoonan euron ilmastoperusteista valtiontukea, jota valtio myöntää puhtaan käyttövoiman joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen. Tukea on haettu myös keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseen vuosille 2022–23, josta Jyväskylän avustusosuus noin 200 000 euroa. Haettujen valtionavustusten ja -tukien määrä on kokonaisuudessaan 2 420 000 euroa, josta seudulliseen toimintaan liittyvää 2 200 000 euroa. 

Isojen liikennöintikohteiden kilpailutusprosessi käynnistyy

Joukkoliikennelautakunnalle esitetään Linkki-paikallisliikenteen kohteiden 1–3 hankintaperiaatteiden hyväksymistä. Kohteiden nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät 2.6.2024 mennessä, ja Jyväskylän kaupunki on seudullisen joukkoliikenteen viranomaisen edustajana käynnistämässä niitä koskevaa hankintamenettelyä. Sopimukset kilpailutetaan kesällä 2021 hyväksytyn linjastosuunnitelman sekä valtuustojen syksyllä 2019 hyväksymän Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman mukaisesti. Kunkin kohteen liikennöintiä hoitamaan valitaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä per kohde. Vaihtoehtoisesti kohteita liikennöimään valitaan yksi yhdistelmätarjouksen jättänyt tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä, mikäli yhdistelmätarjous tulee tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Hankintapäätös pyritään tekemään vuoden 2022 aikana.

Puhtaiden ajoneuvojen laissa säädetään julkisten ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Niiden mukaan osan hankittavasta liikenteestä pitää olla puhtailla ajoneuvoilla liikennöitävää. Lisäksi on asetettu päästöttömien linja-autojen eli täyssähköbussien tavoiteosuudet. Jyväskylän viranomaisalueella puhtaiden ajoneuvojen tavoiteosuus on 41 prosenttia ensimmäisellä tarkastelujaksolla 2.8.2021-31.12.2025 ja 59 prosenttia toisella jaksolla 1.1.2026-31.12.2030. Täyssähköbussien tavoiteosuus on aluksi 5 prosenttia ja nousee toisessa vaiheessa 10 prosenttiin. Nyt käynnistyvässä kilpailutuksessa täyssähköbussien tavoiteosuus on 5 prosenttia, mikä tarkoittaa, että kohteisiin 1–3 tarjotuista linja-autoista vähintään viiden tulee olla täyssähköbusseja. Muuten kohteiden 1–3 liikennöinti on hoidettava kokonaan puhtailla, energiatehokkailla ja ympäristöystävällisillä linja-autoilla. Puhtaaksi ajoneuvoksi hyväksytään uusiutuvaa dieseliä, biokaasua tai sähköä käyttävä linja-auto. Polttokennobussit rinnastetaan täyssähköbusseihin. Pakokaasupäästöjen osalta kaikkien liikennöinnissä käytettävien linja-autojen ja vara-autojen (pl. täyssähköbussit) tulee täyttää vähintään Euro 6 -standardin vaatimukset

Linja-autojen keski-ikä saa olla sopimuskauden aikana ja sen kuluessa enintään 8 vuotta, eikä yksittäisten autojen ikä ei saa ylittää 15:ttä vuotta. Kaikkien autojen tulee olla huollettuja ja täyttää sopimusasiakirjoissa asetetut vaatimukset sopimuskauden alusta lähtien. Kohteet liikennöidään 2- ja 3-akselisilla matalalattia-autoilla, joissa matalalattiaosuus on vähintään etu- ja keskiovien välillä tai auto on täysmatala. lisäksi varustettu kokosivun niiauksella. Kaksiakselissa autoissa tulee olla vähintään 31 istumapaikkaa ja kaikkiaan 65 paikkaa. Kolmiakselisessa autossa vaatimus on vähintään 47 istumapaikkaa ja kaikkiaan vähintään 90 paikkaa. Auton keskellä tulee olla paikat vähintään kaksille lastenvaunuille, pyörätuolipaikka sekä invasilta keskiovella. Linja-autoilta vaaditaan ilmastointilaitteet ja riittävä erillinen lämmitysjärjestelmä. Myös auton sisätilamelulle on asetettu ylimmäisrajat. Uusien linja-autojen kuljettajatila on varustettava turvaohjaamolla ja tallentavalla kameravalvonnalla, ja kaikissa autoissa on oltava alkolukot. Kaluston on noudatettava tilaajaväritysohjetta ja kuljettajilta edellytetään yhtenäistä pukeutumista tilaajan ohjeistuksen mukaan. Mainostaminen on äänimainontaa lukuun ottamatta rajoitetusti sallittua linja-autojen sisä- ja ulkomainospinnoilla tilaajan erillisen ohjeen mukaan. Liikenteessä on käytössä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä, jossa käytetään Jyväskylän seudun joukkoliikenteen määrittelemiä lipputuotteita, käyttäjäryhmiä ja hinnoittelua. Autoissa tulee mahdollistaa reaaliaikainen seuranta ja tietojen välittäminen tilaajan informaatiojärjestelmän tarpeisiin.

Kilpailutettavien kohteiden 1–3 perussopimuskausi on 3.6.2024–1.6.2032, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä 2 vuoden mittaisella optiokaudella. Kohteiden liikennöintiin tarvitaan arviolta 92 autoa, ja vuosittaiset ajokilometrit ovat yhteensä noin 7,75 miljoonaa kilometriä. Hankinnan vuosikustannusarvio on noin 21,8 miljoonaa euroa. Liikenne järjestetään bruttoperusteisesti ja Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kaupunkiliikenteen kustannusindeksiin sidottu liikennöintikorvaus maksetaan suoriteperusteisesti autopäivien, linjatuntien sekä linjakilometrien perusteella. Liikennöintikorvauksen lisäksi liikennöitsijälle maksetaan säännöllisten asiakastyytyväisyyskyselyjen pohjalta palvelubonus tai määrätään palvelusanktiota. 

Suoritteita, linjoja ja liikenteen määrää voidaan muuttaa ennen liikenteen aloitusta tai sopimuskauden aikana, mikäli kysyntä, palvelutasotavoitteet, maankäyttö, määrärahat tai muut olosuhteet muuttuvat. Sopimuksen mukaista vuotuista ajokilometrien määrää on tilaajalla mahdollisuus muuttaa –15 % - +20 % sopimuskauden aikana. Ylivoimaisen esteen sattuessa tilaajalla on oikeus yksipuolisesti vähentää liikennettä tarvittava määrä. Tällöin liikennöintikorvaus maksetaan toteutuneiden ajosuoritteiden perusteella liikennöidystä liikenteestä, jonka lisäksi korvataan vähennetyn liikenteen autopäivähinta.

Kohteiden liikennöintiä koskevia tarjouksia arvioitaessa kokonaistaloudellinen edullisuus muodostuu tarjoushinnan ja kohteeseen tarjotun kaluston laatupisteistä. Hintapisteet muodostuvat linjakilometrihinnasta, linjatunti-hinnasta ja autopäivähinnasta. Laatupisteitä annetaan vain päästöttömille ja biokaasua käyttäville linja-autoille seuraavasti: uusi päästötön ajoneuvo 0,5 pistettä /linja-auto, käytetty päästötön ajoneuvo tai uusi biokaasuajoneuvo 0,25 pistettä / linja-auto ja käytetty biokaasuajoneuvo 0,2 pistettä / linja-auto. Liikennöitsijä voi halutessaan jättää osatarjouksia kohteista 1–3 sekä yhdistelmätarjouksen kaikista kohteista. Yhdistelmätarjous tulee valituksi, mikäli se on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.
Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.


Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi