Hyppää pääsisältöön

21.2.2022

Kuva
Linkki ajaa Kirrissä talvella. Kuva Katja Kauppila

 

Joukkoliikennelautakunta saa torstain 24.2. kokouksessa päätettäväkseen kesäliikenteen 6.6.–9.8. alustavat aikataulut, joihin ei kesälle 2022 ole ilmennyt suurta tarvetta tehdä muutoksia. Kesäliikenteen lisäämiselle ei ole tarvetta, koska olemassa oleva tarjonta palvelee hyvin nykyisiä matkustajamääriä ja liikennöintialueita. Isompi muutos reitteihin ja aikatauluihin on luvassa kesällä 2024, kun liikennöinti uusimuotoisella linjastolla käynnistyy. 

Laukaan suunnan joukkoliikenteen käyttäjiltä on tullut toiveita linja-autoyhteydestä Laukaan ja Seppälän välille. Toiveita on ollut 1–2 arkipäivisin molempiin suuntiin ajettavasta vuorosta, joilla pääsisi asioimaan Seppälässä ja kauppakeskus Sepässä. Seppälän kautta ajaisi jatkossa kaksi vuoroparia molempiin suuntiin maanantaista sunnuntaihin. Reittimuutoksella ei ole vaikutusta vuorojen aikatauluihin. Tarkoitus on jatkaa Laukaan ja Seppälän välistä liikennöintiä myös elokuussa 2022 käynnistyvässä talviliikenteessä. 


Hankintaprosessi käynnistyy Linkki-liikenteen kohteessa 2

Lautakunnan hyväksyttävänä ovat kokouksessa myös paikallisliikenteen kohteen 2 hankintaa koskevat periaatteet. Linkki-paikallisliikenteen kohteen 2 nykyinen liikennöintisopimus on päättymässä 4.6.2023. Sopimuksen kesto on lyhyt (1+1 vuotta), koska paikallisliikenteen kohteet 1–4 kilpailutetaan uuden linjastosuunnitelman mukaisena syksyllä 2022. Uuden, kesällä 2024 muuttuvan linjaston myötä kohteen linjoihin ja palvelutarjontaan on tulossa muutoksia. Lyhyen sopimuskauden vuoksi esimerkiksi kalustovaatimuksia on lievennetty aikaisempiin kilpailutuksiin verrattuna. Kohde 2 muodostuu linjoista 3, 3K, 4K, 8, 10, 12/12T, 12K, 14, 14M, 15, 18, 18K ja 20. Liikenteen suoritteet on laskettu 24 auton liikennöinnin mukaan. Perussopimus tehdään aikajaksolle 5.6.2023–2.6.2024, jonka jälkeen on mahdollisuus optiokauden käyttöön ajalle 3.6.2024–1.6.2025. 

Kilpailutettavan kohteen kaluston tulee olla tilaajaväritysohjeen mukainen ja koostua 2- ja 3- akselisista matalalattia-autoista, joissa matalalattiaosuus on vähintään etu- ja keskiovien välillä. 24 autosta vähintään neljän tulee olla kolmiakselisia, varakalustoksi riittää kaksiakselinen auto. Kaksiakselisessa autossa tulee olla vähintään 39 istuinpaikkaa (kokonaispaikkamäärä vähintään 65 paikkaa) ja kolmiakselisessa vähintään 49 istuinpaikkaa (kokonaispaikkamäärä vähintään 100 paikkaa). Auton keskellä tulee olla paikat vähintään kaksille lastenvaunuille ja pyörätuolipaikka sekä kulkusilta keskiovella. Kalustossa tulee olla EURO 6 -päästöluokan autoja vähintään 14 kappaletta ja EURO 5 -tason autoja enintään 10 kappaletta. Vara-autoina hyväksytään myös EURO 5 -päästöluokan autot. Kaluston käyttövoimana voi olla joko uusiutuva diesel, biokaasu tai sähkö.

Linja-autot tulee varustaa riittävän tehokkailla jäähdytysilmastointilaitteilla ja alkolukoilla. Kaluston keski-ikä saa sopimuskauden aikana olla enintään 10 vuotta. Liikenteen suoritteita voidaan sopimuksen mukaan muuttaa sopimuskauden aikana –10 – +20 prosenttia. Liikenteessä olevissa autoissa on mahdollistettava reaaliaikainen seuranta ja tietojen välittäminen tilaajan informaatiojärjestelmän tarpeisiin. Tilaaja varaa mahdollisuuden asentaa erillisiä infonäyttöjä autojen sisätiloihin. Autojen sisä- ja ulkomainospintojen käyttö mainostamiseen sallitaan viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Liikenteessä tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt kolme kertaa vuodessa. Lähtökohtana on, että kohteen 2 liikenne sulautuu aikaisempaan liikennetarjontaan myös tilaajavärityksensä puolesta. Käytössä on sama lippu- ja maksujärjestelmä kuin muussakin paikallisliikenteessä. Informaatiopalveluiden kehittyminen (reaaliaikavaade) ja sähköisten palveluiden lisääntyminen on otettu toiminnallisissa vaatimuksissa huomioon.


Valtuustoaloite  EU:n vammaiskortin haltijan ja saattajan maksuttomista matkoista Linkki-liikenteessä

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta antaa kokouksessa vastineen valtuustoaloitteeseen ja pyytää siihen lausunnot Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen vammaisneuvostoilta. EU:n A-tunnuksellinen vammaiskortti takaa tällä hetkellä vammaisen henkilön avustajalle ilmaiset matkat Linkki-paikallisliikenteessä. 

Lautakunta nojaa vastineessaan Paikallisliikenneliitto ry:n vuonna 2021 teettämään selvitykseen keskeisten kaupunkiseutujen (HSL-alue, Jyväskylä, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu, Lahti) joukkoliikenne-etuuksista. Yksi valtakunnallisen selvityksen johtopäätöksistä on, että joukkoliikenneviranomaisen tehtävänä on tarjota esteetöntä ja kohtuuhintaista joukkoliikennettä kaikille asiakkaille. Joukkoliikenteen matkaliput ovat vahvasti subventoituja, eikä ole perusteltua, että joukkoliikennesektorin kautta annetaan lisäalennuksia sosiaalipoliittisin perustein. Tehokkaampi tapa on hinnoitella palvelut ilman sosiaalipoliittisia perusteita ja avustaa tukea tarvitsevia erikseen. Myös kuntalaisten yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa on tärkeää, ja sitä arvioitaessa tulee huomioida koko väestön tarpeet. Erityisryhmien kohtelu palveluissa ja niiden saatavuudessa tulee olla yhdenvertainen myös muihin erityisryhmiin nähden. 

Vastine-ehdotuksessa lautakunta toteaa myös, että hallituksen esitys uudesta vammaispalvelulaista on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2022 ja laki tulisi voimaan 1.1.2023. Uusi vammaispalvelulaki tullee valmistelun perusteella määrittelemään vammaisten henkilöiden liikkumisen uudella tavalla ja tuomaan muutoksia nykyiseen kuljetusten järjestämisen tapaan. Muutoksia on luvassa myös hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Keski-Suomen hyvinvointialueeseen kuuluu kaikki Keski-Suomen kunnat. Jyväskylän seudullinen tieliikenteen viranomainen vastaa paikallisliikenteen järjestämisestä ainoastaan Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien alueella. Vammaispalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle tulee yhdenvertaisuuden periaatteet huomioida koko alueella. Kustannusten laskennassa täytyisi silloin ottaa huomioon se, että vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ovat jatkossa hyvinvointialueen järjestämisvastuulla, joukkoliikenteen jäädessä kuntien vastuulle. 

Jyväskylä, Laukaa ja Muurame muodostavat tällä hetkellä oman joukkoliikenteen viranomaisalueen. Jyväskylän seudulla on allekirjoitettu kahdeksaa kuntaa koskeva, maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus kesällä 2021. Yksi osa sopimusta on joukkoliikenteen palveluiden tuottaminen ja aiheesta on käynnistynyt selvitystyö. Jos MAL-selvitys tuo muutoksia joukkoliikenteen palveluiden tuottamiseen, etuutta harkittaessa tulee samat käytänteet esimerkiksi lippuhinnoista ja käyttäjäryhmistä ulottaa koskemaan kaikkia viranomaisalueen kuntia. 

Valtuustoaloitteessa tuodaan esille useita hyötyjä, joita aloitteen allekirjoittajat näkevät maksuttomasta Waltti-kortista vammaiskortin haltijalle koituvan. Vastineessa todetaan, että esitettyä etuutta tarkasteltaessa tulisi erityisryhmien yhdenvertaisen kohtelun lisäksi kyetä ottamaan huomioon vammaispalvelulain uudistuksen ja hyvinvointialueuudistuksen vammaisten palveluille mukanaan tuomat muutokset. Samoin etuutta pitäisi pystyä tarkastelemaan MAL-sopimuksen mahdollisesti tuomien muutosten näkökulmasta. Ajankohta asian selvittämiselle on usean muutosprosessin vuoksi haastava, joten esitetyn etuuden toimeenpanoa ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista edistää. Vastineluonnoksessa todetaan lisäksi, että joukkoliikenne-etuus on mahdollista toteuttaa myös kuntakohtaisena niin, että etuutta ei myönnä joukkoliikennelautakunta vaan kunta, joka sitoutuisi samalla maksamaan etuuden saajien tekemät matkat. Esimerkiksi tässä tapauksessa Jyväskylän kaupunki myöntäisi aloitteen mukaisen etuuden kaikille jyväskyläläisille vammaisille, ja oikeus etuuteen todettaisiin EU:n vammaiskortilla. 


Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslistaa pääsee lukemaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.


Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi