Hyppää pääsisältöön

2.7.2021

Joukkoliikennejaoston ylimääräisen kokouksen päätösasiana käsiteltiin Jyväskylän seudullisen viranomaisen järjestämän joukkoliikenteen linjastosuunnitelmaa.
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

 

Jaosto päätti hyväksyä linjastosuunnitelman ja käyttää sitä Linkki-paikallisliikenteen tulevien hankintojen lähtökohtana. Linjaston talousvaikutuksista käydään neuvottelut kuntien kanssa ennen hankintojen käynnistämistä. Suunniteltuun linjastoon saattaa lähempänä toteutusta tulla korjauksia ja täydennyksiä, esimerkiksi kuntien palveluverkkomuutosten tai asiakkaiden liikkumistarpeiden muutosten takia. 

Linjaston uudistaminen on yksi paikallisliikenteen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman toimenpiteitä.  Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet on hyväksytty Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunnanvaltuustoissa vuonna 2019. Uusimuotoinen linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuosina 2023-24, kun Linkki-liikenteen suurimpien liikennöintikohteiden nykyiset sopimukset päättyvät.

Uuteen linjastoon on suunniteltu neljän linjan Superlinkki-runkolinjasto, joka kattaa hyvin Jyväskylän keskustan sekä Vaajakosken, Palokan, Kuokkalan, Keltinmäen, Kangaslammen, Kortepohjan ja Laajavuoren alueiden yhteysvälien liikenteen. Superlinkkien vaikutusalueelle sijoittuu noin 85 000 asukasta ja 42 000 työpaikkaa. Siitä syystä näille linjoille on suunniteltu jatkossa paras palvelutaso, mikä näkyy hyvänä vuorotiheytenä ja laajoina palveluaikoina. 

Superlinkki-runkolinjoja täydentäviä linjoja on 25 ja niiden palvelutarjonta tai -aika on rajatumpi, mutta osalla lähes Superlinkkitasoa. Täydentävien linjojen reitit poikkeavat nykylinjastosta ja mukana on kokonaan uusia linjoja muun muassa Kuokkala-Keskusta-Nova-Laajavuori -yhteysvälille. Myös Kankaan ja Mattilanniemen tarjontaa on lisätty nykyiseen verrattuna, samoin yhteyksiä kauppakeskuksiin, uusille asuin- ja työpaikka-alueille sekä aiemman heikon tarjonnan alueille, kuten Seppälänkankaan teollisuusalue. Omina kokonaisuuksinaan on suunniteltu Laukaan ja Muuramen linjat. Pidempimatkaisten linjojen suunnittelussa on lisätty nopeita yhteyksiä hyödyntämällä moottoritieyhteyksiä Tikkakosken, Vaajakosken ja Muuramen suuntien linjoilla. 

Koulupäivinä ajavat linjat vastaavat suunnitellussa linjastossa nykyisiä. Linjoihin voidaan jatkossa tehdä muutoksia koulujen ja oppilaitosten tarpeita vastaavasti. 

Linkki-linjastoa täydentää tärkeällä tavalla Jyväskylän seudulla ajettava seutu- ja markkinaehtoinen liikenne, joka esimerkiksi Korpilahden suunnalla vastaa joukkoliikennepalvelusta pääosin. Linkki-liikenteen Waltti-matkakortilla voi matkustaa suurimmassa osassa seutu- ja markkinaehtoisen liikenteen vuoroja Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueilla. Jyväskylän toimivaltainen viranomainen ei kuitenkaan vastaa seutu- ja markkinaehtoisen liikenteen reittien ja liikennöintiaikojen suunnittelusta tai uudistamisesta, siksi linjastosuunnitelmassa niitä ei ole erikseen käsitelty.

Suunnittelussa on ollut tavoitteena löytää ja muodostaa aikatauluvapaan matkustamisen alueita Jyväskylän keskustan ja lähimpien asuinalueiden välille. Aikatauluvapaan matkustamisen alueella runkolinjojen, täydentävien linjojen, seutulinjojen ja muiden vuorojen yhteistarjonta mahdollistaa noin 10 minuutin vuorovälin ruuhka-aikoina.


Linjastosuunnitelman esittelyt, lausunnot, palautteet ja korjaukset

Linjaston suunnittelu käynnistyi keväällä 2020. Lähtöaineistoksi kartoitettiin mm. kevään 2020 avoimen verkkokyselyn kautta asukkaiden (1178 vastaajaa) matkustuksen tarkoitusta ja ajankohtia sekä tärkeimpiä syitä joukkoliikenteen käyttämiseen. Kyselystä saatiin tärkeää tietoa siitä, mitä vastaajat pitävät kohtuullisena kävelymatkana pysäkille ja mitä mieltä he ovat vaihdollisista yhteyksistä, jos alueen vuorotarjonta sitä kautta paranee.  Koronatilanteen takia asukkaille ja yhteisöille suunnatut, avoimet suunnitelmaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet jouduttiin perumaan. Laajempi esittely toteutettiin 7.4.2021 nettistriimauksena, jossa linjastoluonnos käytiin läpi ja seuraajilla oli mahdollisuus esittää chatin kautta kysymyksiä sekä mielipiteitä. Tallenne ja aineistot jäivät katsottaviksi nettiin myös jälkikäteen. 

Linjastosuunnitelman luonnos oli karttapohjaisen Remix-ohjelman kautta yleisön tutustuttavana ja kommentoitavana Linkin nettisivuilla 29.3.–14.5.2021, ja kommentteja saapui 493. Joukkoliikenteen asiakkaita edustava Fiksun liikkumisen asiakasraati on käsitteli linjastosuunnitelmaa syyskuussa 2020 ja kesäkuussa 2021. Raadin näkemykset välitettiin joukkoliikennejaostolle ja ne ovat sitä kautta olleet vaikuttamassa linjastosuunnitelman sisältöön. Virallinen lausuntopyyntö linjastosuunnitelmasta lähetettiin Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunnille, ELY-keskukselle, kuntien vanhus-, vammais- ja nuorisovaltuustoille, JAMKin ja Jyväskylän yliopiston opiskelijajärjestöille, Jyväskylän vanhempainfoorumille sekä Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen asukas- sekä kyläyhdistyksille. Lausuntoja saapui 21.5.2021 mennessä 29 kappaletta. 

Saapuneista kommenteista tehtiin yhteenveto ja lausuntojen pääkohdat kerättiin linjastosuunnitelman jatkotyöstöä varten. Kommentit ja lausunnot liittyivät suurimmaksi osaksi reittien muutostarpeisiin, aikatauluihin ja vuorotiheyksiin. Asukkaiden palautteissa nousi esiin myös liikennöintiajan pidentäminen myöhäisempään yöaikaan, viikonloppuvuorojen lisääminen ja yhteydet Keski-Suomen sairaala Novalle. Positiivista palautetta saatiin useista muutoksista, esim. kauppakeskusalueiden kautta kulkevista linjoista sekä Kuokkalan suorista yhteyksistä Keski-Suomen sairaala Novalle. 

Palautteiden perusteella korjauksia tehtiin mm. seuraaviin suunnitelman osa-alueisiin:

  • Mustalammen ja Mäyrämäen suunnan liikennettä ohjattiin Kyllön ja Keski-Suomen sairaala Novan kautta, jotta asukkaat pääsevät terveyspalveluihinsa.
  • Muurame-Säynätsalo–keskusta -yhteysvälin liikenteen palvelutarjontaa ja aikaa lisättiin ja reittiä jatkettiin Sarvivuoresta keskustaan asti. Ratkaisu parantaa Muuramen sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä sekä Muuramen ja Säynätsalon vuorotarjontaa keskustan suuntaan. 
  • Keski-Suomen sairaala Novan saavutettavuutta parannettiin lisäämällä yhteyksiä Muuramen, Säynätsalon ja Kuokkalan suunnista. 
  • Laukaan keskustasta suunniteltiin yhteys Seppälän kaupallisiin palveluihin, lisäksi Tiituspohjan vuorotiheyttä lisättiin iltoihin ja viikonloppuihin.
  • Reittikorjaus tehtiin Palokan, Seppälän ja Vaajakosken välille, aikaisempaa reittiä muutettiin siten, että linjan toinen pää vaihtuu Kankaalta Palokan terveysasemalle. Muutos mahdollistaa suorat yhteydet Vaajakosken, Seppälän ja Palokan välillä. 
  • Linja T50 nimettiin Citylinkiksi, jonka reitti poikkeaa Hippoksen kautta, mikä parantaa kampusalueiden lisäksi myös Hippoksen liikuntapaikkojen saavutettavuutta. Reittiä ajetaan molempiin suuntiin, jolloin asiakas voi valita itselleen parhaan vaihtoehdon eri paikkojen välillä. 
  • Ylistönmäen merkittävä työpaikka-alue säilytetään edelleen joukkoliikennetarjonnan piirissä. 
  • Runkolinjojen ja joidenkin täydentävien linjojen liikennöintiaikaa jatkettiin myöhempään yöhön, mikä mahdollistaa joukkoliikenteen käytön työ- ja vapaa-ajan matkustustarpeisiin. 

Kaikki saapuneet kehitysehdotukset eivät liittyneet suoraan linjastoon, mutta ne pyritään ottamaan huomioon osana muuta joukkoliikenteen kehittämistä.


Uuden linjaston vaikutukset talouteen 

Uuden linjaston kustannukset arvioidaan nykylinjastoon verrattuna 4,27 miljoonaa suuremmiksi. Vuositasolla ne ovat noin 22 miljoonaa euroa vuoden 2020 yksikköhinnoilla laskettuna. Kustannusten kasvun taustalla on lähinnä palvelutarjonnan laajentaminen sekä reittien lisääminen uusille yhteysväleille. Jatkossa markkina- ja kilpailutilanne sekä vaatimukset liikenteen ympäristöystävällisyydestä, energiatehokkuudesta, vähäpäästöisyydestä tai päästöttömyydestä voivat vaikuttaa myös liikennöintikustannuksiin. 

Matkustuksen lisääntyessä myös asiakastulot kasvavat arviolta 2,85 miljoonalla eurolla vuosittain, joten kuntien rahoitusosuuksien lisäykseksi arvioidaan vuositasolla noin 1,4 miljoonaa euroa. Laskelmissa ei ole otettu huomioon mahdollisia valtiontukien muutoksia. Ennen tulevia liikenteen kilpailutuksia ja uuden linjaston käyttöönottoa kuntien kanssa käydään vielä erilliset neuvottelut, joissa tarkastellaan kunnille palvelutason nostosta syntyviä lisäkustannuksia. 


Palvelutason parantumisen odotetaan lisäävän matkamääriä

Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteena on nostaa kestävien kulkumuotojen osuus 36 prosentista 55 prosenttiin. Tämä edellyttää mittavia toimenpiteitä palvelutarjonnan kehittämisessä, infran rakentamisessa ja eri kulkumuotojen matkaketjujen mahdollistamisessa. Myös maankäytöllä ja kaavoituksella on ratkaiseva rooli tavoitteeseen pääsemisessä. 

Joukkoliikenteen tarjonnan parantaminen on tehokkain tapa lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Kehittämisohjelmassa Jyväskylän alueelta tunnistettiin kolme erityyppistä kehittämisaluetta. Nämä ovat Superlinkki ja muut vahvat runkolinjat, seutuliikenteen pikalinjat Laukaan ja Muuramen suuntiin sekä Citylinkki, jolla Jyväskylän keskustan ulkokehällä olevat oppilaitokset, liikuntapaikat ja muut kohteet saadaan hyvän palvelutarjonnan piiriin. Runkolinjojen nimeäminen Superlinkeiksi ja keskustalinjan Citylinkiksi tukee uuden linjaston mukaista Linkin brändin kehittämistä. 

Uusi Linkki-linjasto parantaa Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen joukkoliikenteen palvelutasoa merkittävästi. Muutos näkyy muun muassa ajokilometreissä, joita kertyy noin 40 prosenttia enemmän kuin nykylinjastossa tiheämmin kulkevien vuorojen, pidentyvien liikennöintiaikojen ja uusien linjojen ansiosta. Useiden alueiden vuorotarjonta paranee ja tarjontaa suunnitellaan uusille, rakentuville alueille. Vastapainona joidenkin alueiden vuorotarjonta laskee hieman nykyisestä, mutta näilläkin alueilla on pyritty säilyttämään pitkät liikennöintiajat päivässä sekä puolen tunnin vuorotarjonta keskeisinä liikennöintiaikoina. 

Palvelutason parantuessa Jyväskylän seudulla arvioidaan normaalioloissa tehtävän vuositasolla noin 1,9 miljoonaa, uutta joukkoliikenteellä tehtävää matkaa. Vuorotarjonnan parantamisen seurauksena tiheimmin rakennetuille alueille syntyy aikatauluvapaita vyöhykkeitä, joilla lyhyet vuorovälit mahdollistavat nykyistä joustavamman matkustamisen. Linkki-linjasto tarjoaa suoria ja nopeita yhteyksiä monilta alueilta Jyväskylän keskustan lisäksi useisiin keskeisiin kohteisiin ja kauppakeskuksiin. Oppilaitokset ja liikuntapaikat saadaan myös nykylinjastoa paremmin saavutettaviksi. 

Myös matka-ajan nopeutumisella on myös merkitystä joukkoliikennematkustuksen suosion lisääntymisenä. Uusi linjasto nopeuttaa matka-aikaa Muuramesta ja Laukaasta ajettavilla vuoroilla. Muuramessa joukkoliikennetarjonnan pääpaino siirtyy moottoritietä ajaviin vuoroihin ja Laukaassa seututietä 637 pitkin ajettaviin vuoroihin. Samoin liikennevaloetuisuuksien, bussikaistojen rakentamisen ja joukkoliikennettä suosivien risteysjärjestelyjen myötä matka-aika nopeutuu ajan kuluessa myös useilla muilla linjoilla.


Linjastosuunnitelmasta tehtiin päätös esityksen mukaisesti. Tutustu Jyväskylän kaupungin nettisivulla kokouksen esityslistaan ja myöhemmin pöytäkirjaan. Materiaalit ovat sivuilla pdf-tiedostomuodossa. 


Lisätietoja: 

  • joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jyvaskyla.fi
  • palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi