Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen seudullisen joukkoliikennejaoston kokouksessa käsiteltiin 28.4. muun muassa koronaepidemian aiheuttamia muutoksia joukkoliikenteen palveluihin.

Joukkoliikennejaosto merkitsi koronaepidemian aiheuttamat palvelumuutokset tiedoksi. Lisäksi jaosto päätti, että poikkeustilanteen takia kesän 2020 painatettua aikatauluvihkoa ei jaeta koteihin. Aikataulujulkaisua saa sen valmistuttua Linkki-linja-autoista sekä lipunmyyntipisteistä.

Paikallisliikenteen palvelut ovat jatkuneet koronakriisistä huolimatta keskeytyksettä. Palvelun ensisijaisena tehtävänä on poikkeustilanteen aikana turvata asukkaiden pääsyä työpaikoille sekä välttämättömiin palveluihin. Kansalaisilta hallitus on edellyttänyt kaiken muun, paitsi välttämättömän liikkumisen minimoimista. Matkustajatilastojen perusteella voi selkeästi todeta, että autot ovat koronakriisin päästyä valloilleen olleet pääsääntöisesti lähes tyhjiä. Linkki-liikenteellä tehdyt matkamäärät ovat poikkeustilanteen takia pudonneet noin 70–80 prosenttia. Kun normaali matkamäärä maalis-huhtikuussa on ollut arkipäivisin noin 30 000–35 000, se on nyt noin 6200–7200 matkaa. Palvelun kysynnän lasku on edellyttänyt palvelutarjonnan sopeuttamista. Linkki-liikenne siirtyi volyymiltaan vähäisempään kesäliikenteeseen 30.3. alkaen. Asiakkailta on saapunut vain yksittäisiä palautteita kesäaikataulujen riittävyydestä.

Matkamäärätilastojen valossa kesäliikenteeseen siirtyminen on ollut perusteltua. Normaalissa kesäliikenteessäkin matkamäärä on arkipäivisin ollut noin 13 000 (vuonna 2019). Jos ruuhkia yksittäisillä kesäliikenteen vuoroilla ilmenee, joukkoliikenteen järjestäjä arvioi lisäliikenteen järjestämisen tarvetta erikseen. Todennäköistä kuitenkin on, että kaikkiin tarpeisiin tai toiveisiin ei tilanteessa ole mahdollista vastata. Vaikka terveys edellä mennään, talouskin huolettaa: joukkoliikenteen tuloihin on ennakoitavissa huhtikuulta 800 000 euron pudotus. Kulujen ennakoidaan huhtikuussa laskevan kesäaikatauluihin siirtymisen myötä 370 000 euroa. Epidemian jatkuessa myös toukokuulta on odotettavissa saman suuntaisia talousvaikutuksia.

Joukkoliikenteen viranomainen seuraa päivittäin tiiviisti viranomaisten ohjeita, matkustustilastoja ja paikallisliikennekeskuksen tilannetta. Mikäli muutoksille on tarvetta, niitä pystytään tekemään nopeasti. Kaikki toteutetut poikkeustilatoimenpiteet on tehty hyvässä yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa etukäteen neuvotellen. Epidemian alkuvaiheesta saakka liikennöitsijä on toteuttanut työntekijöidensä tartuntariskiä pienentäviä toimenpiteitä, kuten käsidesin, kertakäyttökäsineiden ja hengityssuojien käyttömahdollisuuden. Tilaajan kustantamana autoista desinfioidaan yöaikaan kaikki käsin kosketeltavat pinnat tartuntariskin pienentämiseksi ja 21.4. alkaen autoihin on asennettu matkustajien käyttöön tarkoitettua käsidesiä. 

Paikallisliikenteen kuljettajat ovat olleet huolissaan koronavirukselle altistumisesta työtehtävässä. Valtiovalta ei ole asettanut liikenteeseen rajoituksia sen suhteen montako samanaikaista matkustajaa joukkoliikennevälineessä voi olla. Nykyisillä matkustajamäärillä voi joissakin vuoroissa esiintyä tilanteita, joissa kyydissä on yli 10 henkilöä yhtä aikaa. Siitä huolimatta suosituksissa määritellyt 1–2 metrin etäisyydet toteutuvat ihmisten välillä kuitenkin varsin hyvin. Terveysviranomaisen mukaan julkisen liikenteen vuoroja pitäisi olla niin paljon, että ne eivät ole aivan täysiä vaan niissä on tilaa. Paikallisliikenneliitto on selvittänyt altistusriskiä etuoven kautta kulkevien asiakkaiden ja kuljettajien välillä. Terveysviranomaisen tulkinnan mukaan etuoven kautta sisään tuleva matkustaja ohittaa kuljettajan useimmiten muutamassa sekunnissa, jolloin ei olla lähellä lähikontaktimääritelmää (15 min). Lyhyet altistukset asiakkaiden välillä paikallisliikenteessä eivät ole ratkaiseva tekijä epidemian leviämisessä. Linkeissä ei ole muuta maksumahdollisuutta kuin kuljettajien vieressä. Keskiovelle ei kortinlukulaitteita ole mahdollista asettaa, se tarkoittaisi käytännössä lipuntarkastuksesta luopumista ja maksutonta matkustamista. Linja-autojen etummaiset penkit on otettu pois käytöstä. Käteisen käytöstä maksamisessa luovuttiin 2.4.2020 alkaen. Liikennöitsijä on tarjonnut kuljettajille käyttöön kasvosuojia ja noin 40 kuljettajaa on ottanut ne käyttöön. Joukkoliikenteen järjestäjä seuraa tiiviisti terveydenhuoltoviranomaisten ohjeistuksia ja tekee palvelussa koronatartuntojen ehkäisemiseksi edellytettyjä toimenpiteitä.

Siirtyminen kesäliikenteen aikatauluihin kesken talviajokauden on vaikeuttanut aikatauluinformaation jakamista joukkoliikenteen käyttäjille. Pysäkeillä olleet talviaikataulut on poistettu, mutta tilalle ei ole vielä viety kesäliikenteen aikatauluja. Aikataulutiedot ovat tällä hetkellä saatavana sähköiseltä aikataulu- ja reittioppaalta https://reittiopas.jyvaskyla.fi ja nettisivuilta https://linkki.jyvaskyla.fi. Kesäliikenteen painetun aikataulun tekeminen on kesken. Aineisto on valmiina, mutta koska koronatilanteen jatkosta ja mahdollisista rajoitusten purkamisista ei ole varmuutta, aikataulua ei ole vielä painettu. Näillä näkymin aikatauluvihkot painatetaan toukokuun alkupuolella. Kesäaikatauluvihkoa ei kuitenkaan jaeta koteihin, vaan sitä saanee Linkki-linja-autoista ja lipunmyyntipisteistä. 

Kaikista poikkeustilanteen aiheuttamista muutoksista on viestitty sähköisten kanavien (Linkin nettisivut, somekanavat, reittiopas, infonäytöt) kautta sekä mediatiedotteiden avulla. Myös pysäkeille on viety poikkeustilan aiheuttamista muutoksista kertovia tiedotteita. Valitettavaa kuitenkin on, että kaikkia käyttäjiä ei nopeasti muuttuvassa poikkeustilanteessa tiedottamisella tavoiteta. Palvelun muutokset konkretisoituvat joillekin vasta käytännön matkustustilanteessa.


Palvelupäällikön päätösvallan väliaikainen lisääminen

Joukkoliikennejaosto valtuutti palvelupäällikkö Kari Strömin tarvittaessa päättämään poikkeustilan edellyttämistä, nopeasti toimeen pantavista joukkoliikenteen muutoksista. Tämä valtuutus on voimassa 14.8.2020 saakka. Mikäli päätöksiä tehdään, niistä informoidaan etukäteen joukkoliikennejaoston puheenjohtajistoa ja lopullinen päätös lähetetään joukkoliikennejaoston jäsenille tiedoksi. 

Meneillään oleva koronatilanne voi aiheuttaa nopeita muutostarpeita joukkoliikenteeseen. Tällä hetkellä on mahdotonta tietää, miten kauan poikkeustilanne jatkuu. Muutokset liikennetarpeessa ja valtion linjauksissa saattavat poikkeusolojen aikana olla hyvin nopeita ja suuria. Esimerkiksi koulujen lähiopetuksessa tapahtuvat muutokset heijastuvat joukkoliikenteeseen. Siksi olisi tarkoituksenmukaista lisätä palvelupäällikön päätösvaltaa liikenteen muutoksista 14.8.2020 saakka ja näin varmistaa nopea reagointimahdollisuus muuttuviin tilanteisiin. Nopealla reagoinnilla voidaan eri tilanteissa myös vähentää kustannuksia silloin, kun tilanne sen sallii.


Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimusneuvottelijoiden nimeäminen

Joukkoliikennejaosto päätti ehdottaa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimusneuvottelijoiden määrän lisäämistä seudullisen tieliikenteen viranomaisen edustajalla. Joukkoliikennejaosto nimesi neuvottelijaksi palvelupäällikkö Kari Strömin ja varahenkilöksi joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovisen. Neuvottelut maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen solmimiseksi Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä käynnistetään keväällä 2020. MAL-sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen kirjataan yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä osoitetaan kuntien ja valtion yhteisiä resursseja vaativia investointeja esimerkiksi asumiseen tai liikenteeseen.


Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodelta 2019

Joukkoliikennejaosto hyväksyi Jyväskylän seudullista joukkoliikenteen viranomaisaluetta koskevan raportin vuodelta 2019 ja päätti sen julkaisemisesta Jyväskylän seudun joukkoliikenteen verkkosivuilla. EU:n palvelusopimusasetus velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen julkaisemaan kerran vuodessa yhdistelmäraportin, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet. Raportista tulee käydä ilmi valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu. Raportissa tulee selvitä myös yksinoikeudet, joita julkisen liikenteen harjoittajille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä. Raportissa erotetaan toisistaan linja-autoliikenne ja raideliikenne. Raportin pohjalta on voitava valvoa ja arvioida julkisen liikenneverkon suorituskykyä, laatua ja rahoitusta. Tarpeen mukaan raportissa on annettava tietoja myönnettyjen yksinoikeuksien luonteesta ja laajuudesta.

Seudullisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunta ovat muodostaneet seudullisen joukkoliikenteen viranomaisalueen 1.1.2012 alkaen. Joukkoliikenteen lainsäädännön mukainen ensimmäinen siirtymäkausi päättyi 30.6.2014. Viranomaisen järjestämät joukkoliikennepalvelut käynnistyivät 1.7.2014. 

Sopimusliikenteen liikenteenharjoittajille maksetaan järjestämistavan mukaisesti liikennöintikorvausta julkisen liikenteen palveluvelvoitteen täyttämisestä. Jyväskylän seudullisen joukkoliikenneviranomaisen järjestämässä bruttoliikenteessä lipputulot tulevat kokonaisuudessaan viranomaiselle, joka määrittelee lippujen asiakashinnat. Jyväskylän seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueella on tehty erillisiä sopimuksia liikennöitsijöiden kanssa. Nämä sopimukset koskevat Jyväskylän Waltti -lipputuotteiden vastaanottamisesta markkinaehtoisessa liikenteessä ja Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä käyttöoikeussopimusliikenteessä.


Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.  

Kokouksen esityslista ja liitteet pöytäkirjan julkaisuun saakka, materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.  
Hyväksytty pöytäkirja (julkaistaan tarkistamisen jälkeen)


Lisätietoja: 
– joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jyvaskyla.fi
– palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jyvaskyla.fi