Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 25.4.2019

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 25.4. Jyväskylässä. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:


Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2019

Joukkoliikennejaosto päätti pitää syyskauden 2019 kokouksensa muutetun päätösesityksen mukaisesti torstaina 15.8., torstaina 24.10. (aiemmassa esityksessä 31.10) ja keskiviikkona 27.11. Ylimääräisiä kokouksia voidaan puheenjohtajan kutsusta järjestää tarvittaessa.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Jyväskylän Kivääritehtaalla (osoite Kivääritehtaankatu 6). Sovittaessa kokous voidaan pitää muussakin tilassa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävissä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään


Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodelta 2018

Jaosto hyväksyi Jyväskylän seudullista viranomaisaluetta koskevan raportin vuodelta 2018 ja päätti sen julkaisemisesta Jyväskylän seudun joukkoliikenteen verkkosivuilla http://linkki.jyvaskyla.fi. Yhdistelmäraportti on asiakirja, jonka julkaisemista EU:n palvelusopimusasetus edellyttää joukkoliikenteen toimivaltaiselta viranomaiselta vuosittain. Raportin pohjalta on voitava valvoa ja arvioida julkisen liikenneverkon suorituskykyä, laatua ja rahoitusta.

Seudullisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunta ovat muodostaneet seudullisen joukkoliikenteen viranomaisalueen 1.1.2012 alkaen. Joukkoliikenteen lainsäädännön mukainen ensimmäinen siirtymäkausi päättyi 30.6.2014. Viranomaisen järjestämät joukkoliikennepalvelut käynnistyivät toimivalta-alueella 1.7.2014. Sopimusliikenteen liikenteenharjoittajille maksetaan järjestämistavan mukaisesti liikennöintikorvausta julkisen liikenteen palveluvelvoitteen täyttämisestä. Joukkoliikenteen viranomaisen järjestämässä bruttoliikenteessä lipputulot tulevat kokonaisuudessaan viranomaiselle, joka määrittelee lippujen asiakashinnat. Toimivalta-alueella on tehty erillisiä sopimuksia liikennöitsijöiden kanssa Waltti-lipputuotteiden hyväksymisestä markkinaehtoisessa liikenteessä sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä käyttöoikeussopimusliikenteessä.


Perusturvalautakunnalle osoitettu kysely vammaisten joukkoliikennematkojen hinnoittelusta

Joukkoliikennejaosto päätti todeta vastauksenaan perusturvalautakunnalle, että se ottaa kyselyssä esitetyt asiat huomioon ja käsittelee niitä osana tekeillä olevaa joukkoliikenteen pitkän aikavälin kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmassa otetaan kantaa lippujärjestelmään ja lippujen hinnoittelua koskeviin kehittämisasioihin.

Edellisessä kokouksessaan 21.2.2019 joukkoliikennejaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Jyväskylän perusturvalautakunnalle 13.12.2018 osoitetussa kyselyssä esitetään vammahaitta-asteen perusteella annettavien maksuttomien matkaoikeuksien muuttamista Helsingin seudun joukkoliikenteen (HSL) käytänteitä vastaaviksi ja ehdotetaan linja-autojen pysäkkikuulutusten pilotointikokeilua.

Paikallisliikenteen erityisryhmien etuuksista on päätetty joukkoliikennejaostossa 25.11.2015. Etuudet koskevat avustajaa tarvitsevien, erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden paikallisliikennematkustamista. Sitä kautta pyörätuolimatkustajan ja hänen avustajansa matkat ovat maksuttomia. Myös sotiemme sotainvalidit ja -veteraanit voivat matkustaa maksutta Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä henkilökohtaisella, maksuttomaan matkustamiseen oikeuttavalla matkakortillaan. Matkakortin saa Linkki-palvelupisteestä, kun henkilö esittää henkilötodistuksensa sekä tarvittavat veteraani- tai sotainvaliditodistuksensa. Lisäksi Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut myöntää sotainvalideille ja sotaveteraaneille asiointeihin sekä virkistäytymiseen taksikortteja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Lisäksi joukkoliikennejaosto päätti 18.10.2018 hyväksyä paikallisliikenteen etuuksien hakuasiakirjaksi vammaiskortin, joka mahdollistaa avustajan maksuttoman matkustamisen vammaiskorttiasiakkaan paikallisliikennematkoilla. Asiakas hakee vammaiskorttia Vammaiskorttitoimistolta ja se myönnetään, jos asiakas täyttää kortin myöntämiselle asetetut kriteerit. Vammaiskortti mahdollistaa esimerkiksi näkövammaisten erityisryhmän liikkumisen joukkoliikenteessä avustajan kanssa. Perusturvalautakuntaan saapuneessa kyselyssä on mainittu esimerkkinä näkövammaisryhmä Helsingin seudun liikenteessä. HSL-liikenteessä oikeus saattajaan myönnetään ainoastaan 50 prosentin haitta-asteluokituksella. Saatettavalla on lisäksi oltava Oikeus saattajaan -kantakortti. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen myöntämän edun mukaisesti vammaiskortin perusteena olevaa näkövammaisuuden astetta ei ole rajattu. Siten asiakas saa halutessaan avustajaoikeuden, jos hänellä on vammaiskortti. Etuus koskee Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä siten laajempaa näkövammaisjoukkoa kuin HSL-alueella.

Vammaispalvelulain mukaisesti vaikeavammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkista liikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelun myöntämisen yhtenä perusteena on, ettei asiakas voi käyttää julkisia kulkuneuvoja. Esimerkiksi pysäkille pääsemisessä on vaikeutta, pysäkit ovat asiakkaan kotiosoitteesta haasteellisen matkan päässä, asiakkaalla voi olla psyykkisiä rajoitteita tai liikuntakyky voi olla heikko. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu perustuu asiakkaan vaikeavammaisuuteen riippumatta siitä, mihin vammais- tai erityisryhmään hän kuuluisi. Jyväskylän kaupunki on vuonna 2018 tehnyt 1840 myönteistä päätöstä vammaispalvelulain (VPL) mukaisesta kuljetusoikeudesta. Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä ja päätöksenteon yhteydessä arvioidaan asiakkaan toimintakyky, esimerkiksi liikuntakyky. VPL-kuljetusten kustannukset olivat vastaavasti 2,25 miljoonaa euroa. Laukaassa 210 asiakasta on saanut VPL oikeuden (kustannus 443 000 euroa), Muuramen tiedot puuttuvat. Joukkoliikenteen lippuhinnat ovat edullisia, joten kustannukset muodostavat harvoin ylitsepääsemättömän kynnyksen ihmisen joukkoliikenteen käytölle. Esteen muodostavat yleensä muut, merkittävämmät syyt, joiden takia asiakkaan virkistäytymistarkoituksessa, sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi tai asiointitarkoituksessa tehdyt matkat on järkevämpää hoitaa asiakkaalle myönnettävinä kuljetuspalvelumatkoina.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä etuuksien määrä on haluttu pitää suppeana, jotta käyttäjäryhmät ja lippuvalikoima pysyy asiakkaalle mahdollisimman selkeänä. Myös lipputuotteiden hinnoittelussa päämääränä on hinnoittelun selkeys ja käyttäjäryhmien yksiselitteisyys. Mikäli käyttäjäryhmille myönnettävien etuuksien määrä kasvaa, haasteeksi tulee etuuksien hallittavuus, todennettavuus sekä etuuksien vaikutukset joukkoliikenteen asiakastuloihin. Etuuksia lisäämällä on joukkoliikenteen matkustajamääriä mahdollista kasvattaa hiukan, mutta samaan aikaan asiakastulot pienenevät. Joukkoliikenteen järjestäjä saa myös säännöllisesti toiveita eri ryhmille myönnettävistä etuuksista, joten etuuksien myöntämisessä pitää asiakkaita kohdella tasa-arvoisesti. On myös muistettava, että joukkoliikennettä järjestetään seudullisena toimintana, joten mahdolliset muutokset koskevat kaikkia Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien alueilla asuvia.

Jyväskylän seudun joukkoliikenne on esteetöntä, mikä tarkoittaa muun muassa varauksia pyörätuolipaikoille sekä ramppeja, joiden avulla on mahdollista päästä kyytiin askelmitta. Joukkoliikennekaluston esteettömyys tarkoittaa, että mahdollistetaan pyörätuolilla kyytiin pääsy ja että pyörätuoliasiakkaalle on autossa paikka matkustamisen ajaksi. Kaikissa autoissa näitä ei vielä ole, mutta nämä tulevat olemaan koko kalustoa koskevia vaatimuksia kaikissa tulevissa kilpailutuksissa. Joukkoliikennepalveluun ei sisälly pyörätuolin sidonta, ei myöskään se, että kuljettaja avustaisi pyörätuoliasiakkaan kyytiin. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittyessä myös matka-aikainen matkustusinformaatio monipuolistuu. Linja-autojen pysäkkikuulutusten toteuttamista on harkittu osana autoihin vuoden 2019 aikana lisättäviä infonäyttöjä. Alkuvaiheessa näyttöjä on tulossa noin 50 autoon. Pysäkkikuulutukset auttaisivat näkövammaisten lisäksi myös satunnaisia paikallisliikenteen matkustajia, joille linjasto ja pysäkit ovat vieraita.
Joukkoliikenteen ”Linkki tulevaisuuteen” -kehittämisohjelmassa on tarkoitus löytää keinoja joukkoliikenteen käytön lisäämiselle. Ohjelmassa otetaan kantaa liikenteen järjestämisen (kalusto, linjasto ja tarjonta) lisäksi myös lipputuotteita, käyttäjäryhmien hinnoittelua ja erilaisia etuuksia koskeviin kohtiin.


Asiasta numero 9 (Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2019) tehtiin päätös esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisena. Muista kokouksen asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina. Esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8082.


Joukkoliikennejaosto kokoontuu seuraavan kerran 23.5.2019.


Lisätietoja:

  • Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
  • Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi
25.4.2019Kristiina Pentikäinen

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Käyntiosoite: Asemakatu 7, Jyväskylä

Aukioloajat:
ma klo 10-17, ti-pe klo 10-16

Puhelinpalvelu ma-pe 9-12
p. 014 266 0114

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2019 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Uutiset » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 25.4.2019