Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Joukkoliikennejaoston päätöksiä 18.10.

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 18.10. Jyväskylässä. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:

Paikallisliikenteen avustajaetuus haetaan 1.12.2018 alkaen EU:n A-merkityllä vammaiskortilla

Joukkoliikennejaosto tutustui EU:n vammaiskorttiin ja päätti ilmoittaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen EU-vammaiskorttikohteeksi. Vammaiskorttikohteeksi ilmoittautuminen ja vammaiskortin käyttöönotto edesauttavat vammaisten henkilöiden mahdollisuutta avustajan käyttämiseen sekä ohjaavat asiakasta tuetusti julkisen liikenteen käyttöön. EU:n vammaiskortti otetaan Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisalueella käyttöön 1.12.2018 alkaen seuraavin ehdoin:

• Avustajaetuutta osoittavaan A-merkintään oikeutetut vammaiskorttiasiakkaat saavat A-merkinnän Waltin asiakasrekisteriin ja henkilökohtaiselle Waltti-matkakortilleen.
• Merkintä todennetaan siten, että asiakas käy esittämässä henkilökohtaisen, A-merkityn EU-vammaiskorttinsa Linkki-palvelupisteessä.
• Asiakas maksaa omasta matkastaan aina voimassa olevan Waltti-hinnoittelun mukaisen lippuhinnan, maksuttomuus koskee ainoastaan avustajaa.
• Waltti-matkakortin avustajaetuus on käytössä Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen paikallisliikenteen Linkki-linja-autoissa sekä Jyväskylän Linkki-VIP-palveluliikenteessä.

A-merkityllä EU:n vammaiskortilla ei saa linja-autossa suoraan avustajan maksutonta matkaa, vaan vammaiskortti pitää käydä esittämässä ensin Linkki-palvelupisteessä. Palvelupisteessä EU:n A-merkinnällä varustetun vammaiskortin esittävän asiakkaan Waltti-asiakasrekisteritietoihin tehdään merkintä avustajaoikeudesta. Sen jälkeen asiakkaan henkilökohtaiseen Waltti-matkakorttiin kiinnitetään avustajaoikeutta osoittava vuositarra, jolla etuus todennetaan linja-autossa kuljettajalle. Näiden toimenpiteiden jälkeen asiakkaan matkustaminen paikallisliikenteessä on mahdollista, ilman että avustajan matkasta peritään maksu.

Paikallisliikenteen avustajaetuutta ei 1.1.2019 alkaen myönnetä enää nykyisen käytännön mukaisesti, eli esittämällä palvelupisteessä kunnan tekemä, henkilökohtaisen avustajan päätös. Uudet avustajaetuudet haetaan jatkossa Linkki-palvelupisteestä A-merkinnöin varustetulla vammaiskortilla. Uusi menettely ei koske niitä asiakkaita, joilla jo on kunnan henkilökohtaisen avustajan päätöksellä Waltti-matkakorttiin (ennen 1.1.2019) liitetty avustajaetuus: heidän etuutensa jää edelleen voimaan.

Linja-autossa asiakkaan kanssa matkustavan avustajan oikeus maksuttomaan matkaan osoitetaan Waltti-matkakorttiin kiinnitettävällä vuositarralla. Vuoden 2018 avustajaoikeustarra mahdollistaa avustajan maksuttoman matkustamisen avustettavansa seurassa vuoden 2018 loppuun. Jos avustajaoikeutta haluaa hyödyntää matkustamisessa vuonna 2019, korttiin on käytävä hakemassa Linkki-palvelupisteestä uusi vuositarra vuodelle 2019.

EU:n vammaiskortin käyttöönottoa koskeva päätös ei muutoin vaikuta joukkoliikennejaoston 25.11.2015 tekemän päätöksen mukaisiin joukkoliikenteen erityisryhmien alennuskäytänteisiin, vaan ne säilyvät entisinä.

Joukkoliikenteen järjestämisen kuntaosuuksien laskentaperusteet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi joukkoliikenteen seudullisen toiminnan kuntaosuuksien laskentaperusteet. Niitä sovelletaan käytäntöön vuoden 2018 kustannuksia jaettaessa sekä siitä alkaen toistaiseksi. Jatkossa jaettavat kustannukset lasketaan vuosittain toteutuneen matkustuksen perusteella. Talousarvion valmistelun yhteydessä käytetään aina edellisen vuoden jakoperusteita. Kuntakohtainen kustannusjako toteutetaan neliportaisella mallilla seuraavasti:

a) Seudullisen, kilpailutetun liikenteen operointikustannukset jaetaan kahden jyvitysperusteen mukaisesti siten, että jyväskyläläisten, laukaalaisten ja muuramelaisten tekemät matkat (arvo- ja kausilippu) otetaan huomioon omana kohtanaan (kaikkien tuotteiden osalta tehdyt matkat ja niistä saadut asiakastulot = jyvitysperuste 1). Muiden kuntien asukkaiden sekä muiden kohdentamattomien käyttäjien tekemät matkat huomioidaan omana kohtanaan (kaikki tuotteet ja niistä saadut tulot jaetaan kuntien asukasluvun perusteella = jyvitysperuste 2)
b) Muiden viranomaisten liikenteen sopimuskorvaukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella
c) Markkinaehtoisen liikenteen nousukorvaukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella
d) Kaikki muut kustannukset (yleis-, hallinto-, henkilöstö- ja hankekustannukset) jaetaan kuntien asukasluvun perusteella.

Seudullisen, kilpailutetun liikenteen kustannusten jyvitysperusteet saadaan Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän matkustusraporteista.

Ennen tätä päätöstä liikenteen kustannusten jakamisen jakoperusteena on käytetty arvioitua osuutta, jossa Jyväskylän osuus on ollut 90 prosenttia, Laukaan 5 ja Muuramen 5 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi Laukaan suunnan liikenteen siirtymäajan sopimukset päättyivät vasta 31.5.2018, ja liikenteen järjestäminen siirtyi Jyväskylän seudulliselle viranomaiselle 1.6.2018 alkaen. Siksi Laukaan osuus kustannuksista on arvioitu samalle tasolla Muuramen kanssa.

Liikenteen kustannukset muodostavat noin 93 prosenttia kaikista joukkoliikenteen kustannuksista. Jyväskylän seudun joukkoliikenne rahoittaa toimintansa lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla (muun muassa ELY:n ja Toivakan kunnan maksama osuus linjojen 38 ja 38K kustannuksista). Joukkoliikenteen lipputulot ja muut tulot kohdistetaan yhteiseen hyvityserään. Sen perusteella lasketaan seudullisen liikenteen alijäämä, joka jaetaan kunnille jakoperusteiden mukaan. Valtionavustukset kohdistetaan Jyväskylän seudullisen liikenteen kustannuksiin (vähentää jaettavia kustannuksia) ja joukkoliikenteeseen integroidun palveluliikenteen kustannuksiin (Jyväskylä ja Laukaa). Valtiontukien jakamisesta päätetään joukkoliikennejaostossa vuosittain.

Joukkoliikenteen hankinnan periaatteet, kohde 5

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä kohteen 5 paikallisliikenteen hankintaa koskevat periaatteet. Kilpailutettava kohde muodostuu kahdesta linjasta 5 ja 5K, joita koskeva liikennöintisopimus päättyy 2.6.2019. Linjat 5 ja 5K ovat Jyväskylän alueella ajettavia linjoja, jotka palvelevat keskustan, Ylistönmäen, Viitaniemen, Kortepohjan ja Mattilanniemen alueiden välistä liikkumista sekä erityisesti yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita.

Hankinnasta julkaistaan tarjouspyyntö ja saapuneiden tarjousten perusteella valitaan liikenteen operoinnista vastaava liikennöitsijä. Hankintapäätös ja sopimus pyritään tekemään vielä vuoden 2018 aikana. Lähtökohtana on, että kohteen liikenne sulautuu aikaisempaan liikennetarjontaan myös tilaajavärityksen puolesta. Käytössä on sama lippu- ja maksujärjestelmä kuin muussakin paikallisliikenteessä. Informaatiopalveluiden kehittyminen (reaaliaikavaade) ja sähköisten palveluiden lisääntyminen on otettu toiminnallisissa vaatimuksissa huomioon.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kohteen 5 hankinnan periaatteiksi määriteltiin seuraavat:
• Liikenne hankitaan osaksi Jyväskylän paikallisliikennettä ja järjestetään bruttoperusteisesti.
• Liikenteen suoritteet on laskettu neljän auton liikennöintiin perustuen.
• Liikenteessä tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt kolme kertaa vuodessa.
• Sopimuskausi on 8 + 2 vuotta. Perussopimus tehdään aikajaksolle 3.6.2019–31.5.2027, jonka jälkeen varataan mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen.
• Kohteen liikenteessä on käytössä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä, jossa käytetään Jyväskylän seudun joukkoliikenteen määrittelemiä lipputuotteita, käyttäjäryhmiä ja hinnoittelua.
• Kohteen liikenteessä käytettävä kalusto on tilaajaväritysohjeen mukainen.
• Kalustona on uudet biokaasua käyttävät, kaksiakseliset autot, joissa on matalalattiaosuus vähintään etu- ja keskiovien välillä.
• Linja-autot on varustettu riittävän tehokkailla ilmastointilaitteilla ja niissä on alkolukot.
• Paikkavaatimuksena autoissa on vähintään 39 istuinpaikkaa ja kokonaispaikkamäärä on vähintään 70.
• Auton keskellä on paikat vähintään kaksille lastenvaunuille, pyörätuolipaikka sekä kulkusilta keskiovella (pyörätuolipaikka vähentää lastenvaunupaikkoja).
• Kaluston keski-ikä sopimuskauden aikana saa olla enintään 10 vuotta.
• Liikenteen suoritteita voidaan sopimuksen mukaan muuttaa sopimuskauden aikana vähentämällä niitä enintään 10 prosentilla tai lisäämällä maksimissaan 30 prosentilla.
• Liikenteessä olevissa autoissa mahdollistetaan reaaliaikainen seuranta ja tietojen välittäminen tilaajan informaatiojärjestelmän tarpeisiin.
• Tilaaja varaa mahdollisuuden asentaa erillisiä infonäyttöjä autojen sisätiloihin.
• Tilaaja varaa autojen sisä- ja ulkomainospinnat joukkoliikenteen omaan viestintään ja markkinointiin.

Jyväskylän seudun paikallisliikenteen mobiililippujen myynti avoimien rajapintojen kautta

Jyväskylän paikallisliikennettä järjestävälle seudulliselle viranomaiselle on tarjottu mahdollisuutta pilotoida Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapintoja mobiililipun kautta ja tuoda samalla lisävaihtoehtoja mobiililipun tarjontaan. Avoimien rajapintojen hyödyntäminen mahdollistaisi samalla Waltin toteuttaman lippu- ja maksurajapinnan avaamisen muille, ulkopuolisille tahoille. Lisäksi se toisi viranomaiselle myyntitiedot sekä seurannan ja lippujen validoinnin (tarkastamisen) Waltin lippu- ja maksujärjestelmän osana.

Rajapintojen avauksessa pilotoidaan lippu- ja maksurajapinnan toimivuutta. Lisäksi on tarkoitus kokeilla erilaisia vaihtoehtoja nykyisiin lipputuotteisiin verrattuina. Lipputuotteissa on tarkoitus kokeilla muun muassa erilaisia, tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään sopivia lipputuotteita ja hinnoittelumalleja. Pilotti luo myös pohjan sopimusmallille, jota Jyväskylän seudun joukkoliikenne käyttää muidenkin vastaavien, liikkumista palveluna tarjoavien MaaS-operaattoreiden kanssa.

Jaosto valtuutti muutetun päätösesityksen mukaisesti palvelupäällikkö Kari Strömin valmistelemaan mobiililipun laajennuksen pilotointia koskevan sopimuksen. Heinäkuun alussa 2018 voimaan tullut laki liikenteen palveluista velvoittaa viranomaisia avaamaan liikkumispalvelujen tarjoajille ja yhdistämispalvelun tarjoajille pääsyn lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan. Rajapinnan kautta asiakkaan tulee ilman käyttöä rajoittavia ehtoja voida hankkia vähintään hankkia perushintainen, kertamatkahintainen lipputuote.

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen paikallisliikenteessä tällä hetkellä käytössä olevan mobiililippu otettiin käyttöön syksyllä 2016. Mobiililipun on toteuttanut Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle PayIQ ja sitä on myyty, seurattu ja validoitu (tarkastettu autossa) Waltti-lippu- ja maksujärjestelmästä erillisenä lipputuotteena.Asiasta numero 23 (Joukkoliikenteen hankinnan periaatteet, kohde 5) ja 24 (Jyväskylän seudun paikallisliikenteen mobiililippujen myynti avoimien rajapintojen kautta) tehtiin päätös esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisena. Päätökset muista asioista tehtiin päätösesitysten mukaisina. Esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7160 .

Joukkoliikennejaosto kokoontuu vuoden 2018 alussa päätetyn aikataulun mukaisesti seuraavan kerran 29.11.


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

19.10.2018Katja Kauppila

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Käyntiosoite: Asemakatu 7, Jyväskylä

Aukioloajat:
ma klo 10-17, ti-pe klo 10-16

Puhelinpalvelu ma-pe 9-12
p. 014 266 0114

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2019 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Uutiset » Joukkoliikennejaoston päätöksiä 18.10.